Trang chủ

HĐND Quận Ngô Quyền

Danh sách Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận
Ngày đăng 01/09/2016 | 04:37 | Lượt xem: 2561

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ

Số máy trực: Fax: 3.551468

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Xuân Phi

Chủ tịch

3.836501

 

 

Nguyễn T. Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

3.836385

 

 

Đinh Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

3.836787

 

 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực: 3.836395

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Thị Bích Liên

Trưởng ban

3.552956

 

 

Phạm Duy Phong

Phó Trưởng ban

3.836395

 

 
 

BAN PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực: 3.836395

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Phạm Văn Đức

Trưởng ban

 

 

 

Nguyễn T. Lan Phương

Phó Trưởng ban

3.836395