Trang chủ

Hoạt động UBND

Quận Ngô Quyền tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017
Ngày đăng 04/01/2017 | 09:51 | Lượt xem: 1025

(P.NV) - Sáng nay, ngày 04/01/2017, Quận Ngô Quyền tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2017. Về dự, chứng kiến Lễ ký Giao ước thi đua có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Nội dung Giao ước thi đua năm 2017 tập trung vào triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm của thành phố, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các phong trào xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh.

Để hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017, đại diện các Khối Thi đua Quận Ngô Quyền đã ký kết Giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế thi đua yêu nước để toàn quận bước vào năm 2017 có nhiều niềm vui, tin tưởng và thắng lợi mới .

Cổng Thông tin điện tử Quận Ngô Quyền trích đăng toàn văn nội dung giao ước thi đua năm 2017:

QUẬN ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ VIỆT NAM QUẬN NGÔ QUYỀN

NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2017

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận phát huy tiềm năng, lợi thế và những kết quả đạt được trong năm 2016, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành một nhiệm vụ chính trị, là hành động cách mạng sâu rộng trong cả hệ thống chính trị quận. Coi việc phát động, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua là biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hai là: Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và quận tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, nội dung thi đua sát với tình hình thực tiễn, chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể và của mỗi cá nhân. Cụ thể là:

Tập trung các triển khai các biện pháp giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ thương mại và công nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, phát động các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh" phong trào"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tổ chức tốt việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và cảnh quan đô thị thông qua phong trào "Sáng, xanh, văn minh, hiện đại", các mô hình, cách làm mới để đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Thi đua đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả các hoạt động khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là các phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa","Ngày vì người nghèo", giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, lấy phong trào "Thi đua Quyết thắng""Vì an ninh Tổ quốc" làm trung tâm để phát động các phong trào thi đua khác góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thi đua xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, bộ máy và cán bộ; các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân. Các cấp chính quyền tăng cường thực hiện và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng cụ thể, sâu sát; tăng cường phối hợp, kết hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng "trọng dân, gần dân"; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử làm trọng tâm, để phục vụ ngày một tốt hơn các tổ chức và công dân.

Ba là: Duy trì có nền nếp việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Trong phong trào thi đua cần xác định mục tiêu, nội dung, tiêu chí đánh giá và các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị; cần xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chính xác kết quả phong trào thi đua và thành tích của mỗi tập thể, cá nhân.

Bốn là: Đẩy mạnh việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở các khối thi đua tại các phường, các cơ quan đơn vị để nêu gương, học tập, nhân rộng. Mỗi cơ quan, đơn vị và các phường phấn đấu xây dựng từ một đến ba mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Năm là: Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc lựa chọn đúng những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, đặc biệt hướng tới những người lao động trực tiếp; làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị năm 2017./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 19/10/2019 16:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1570
Tổng số truy cập: 10157367