Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở quận
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở quận gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Ủy ban nhân dân quận.
Cách thức thực hiện

Gửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân quận nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở quận tổ chức hội nghị thường niên.

Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ủy ban nhân dân quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

Kết quả thủ tục hành chính

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân quận về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân quận để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên (Mẫu B31, Phụ lục Nghị định số     162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017).

Phí / Lệ phí Không có.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu B31.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở quận có trách nhiệm gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Phòng Nội vụ.

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.