Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch;

Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, chủ trì thẩm định, trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt;

Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng

Một bộ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập.

- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này (bản chính);

- Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính).

- Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính).

- Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);

- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.  

Thời hạn giải quyết

- Đối với dự án thuộc nhóm B thời gian xử lý không quá 60 ngày.

- Đối với dự án thuộc nhóm C thời gian xử lý không quá 30 ngày.

- Đối với dự án lập BCKTKTXD thời gian xử lý không quá 30 ngày.

- Đối với các công trình do UBND quận, huyện quyết định đầu tư; công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thời gian xử lý không quá 15 ngày (Công trình sử dụng nguồn vốn SN).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Cơ quan phối hợp: các phòng ban liên quan.

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành. 
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Phí / Lệ phí

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Tổng mức đầu tư

(Tỷ đồng)

 

≤ 5

10

50

100

500

1.000

³ 10.000

Thẩm tra, phê duyệt (%)

 

0,95

0,65

0,475

0,375

0,225

0,15

0,08

 

 

 

 

 

(Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước)

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu Tài chính ngân sách.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

 - Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;