Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Lĩnh vực Công thương
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

- Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ  xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả. 

Cách thức thực hiện

Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo mẫu;

+  Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn theo mẫu

+ 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9x12)cm;

+ Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014

- Số bộ hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Phiếu tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT.

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn theo mẫu tại tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT .

Phí / Lệ phí Không quy định.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu kd4.pdf
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

-  Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm).

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công

- Thông tư số liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập. quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.