Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Lĩnh vực Công thương
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế/Phòng Công Thương kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại Giấy phép; trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu;

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).

- Số bộ hồ sơ:  02 (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày  làm việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp lại)

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép  kinh doanh bán  lẻ  sản phẩm thuốc lá theo mẫu tại Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Phí / Lệ phí

- Lệ phí cấp phép: 200.000đ/giấy/lần cấp

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu kd6.pdf
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.