Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy.
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Lĩnh vực Công thương
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi thương nhân đã được cấp Giấy phép;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế /Phòng Công Thương căn cứ vào hồ sơ lưu để xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (giữ nguyên thời hạn như giấy phép cũ). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu);

+ Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp(nếu có);

- Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ gồm 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép và 01 (một) bộ lưu tại tổ chức, cá nhân xin cấp phép.

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp lại)
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu tại Phụ lục 34 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương.

Phí / Lệ phí

- Lệ phí cấp phép: 200.000đ/giấy/lần cấp

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu kd10.pdf
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy

Căn cứ pháp lý

- Nghị  định số  94/2012/NĐ-CP ngày  12/11/2012 của Chính phủ về  sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.