Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Mức độ DVC 2
Trình tự thực hiện

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

Thời hạn giải quyết chưa quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai không
Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện không
Căn cứ pháp lý

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.