Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Mức độ DVC 2
Trình tự thực hiện

- Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư pháp.

- Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật.

Thành phần, số lượng

+ Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức;

+ Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo Mẫu số: 01/BCVPL Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013  của Bộ Tư pháp).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định xem xét, ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai không
Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

- Có khả năng truyền đạt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

Căn cứ pháp lý

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.