Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xóa Đăng ký phương tiện
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý đô thị
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện nơi có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Bước 2: Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện.(trường hợp chấp thuận)

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 10 - Phụ lục I, Thông tư 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014);
Phí / Lệ phí 70.000đ/giấy đăng ký
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mau don 10.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Xóa đăng ký phương tiện được áp dụng trong các trường hợp sau: Phương tiện bị mất tích; Phương tiện bị phá hủy; Phương tiện không còn khả năng phục hồi; Chuyển quyền sở hữu phương tiện; Thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; Theo đề nghị của chủ phương tiện.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.