Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

- Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp.
Thành phần, số lượng

01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.

Cơ quan thực hiện * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Không quy định.
Phí / Lệ phí Không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện Tranh chấp lao động về quyền
Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động 2012.

- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động..

- Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.