Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện
  • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
  • Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Thành phần, số lượng
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Hộ kinh doanh.
Cơ quan thực hiện * Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu phu luc III-4.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);