Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện
  • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

Thành phần, số lượng
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết không quy định
Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh.

Cơ quan thực hiện * Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Kết quả thủ tục hành chính Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
Phí / Lệ phí không quy định
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu phu luc III-5.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).