Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Gửi văn bản về việc trả lại rừng

Khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm gửi văn bản trả lại rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước như sau:

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi văn bản đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Xử lý văn bản

Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và giao trách nhiệm cho cơ quan có chức năng cấp huyện thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết trong thời gian 15 ngày làm việc trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định việc thu hồi rừng.

- Bước 3: Quyết định thu hồi rừng

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức năng, uỷ ban nhân dân cấp xã;

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng trong thời gian 10 ngày làm việc (nếu có).

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ

Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Cơ quan chức năng cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan thực hiện * Cá nhân, tổ chức.
Kết quả thủ tục hành chính Quyết định.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Bieu mau NNPTNT.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Điểm 3 mục IV TT số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 có hiệu lực ngày 30/7/2007;

- Khoản 6 điều 3 Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011.