Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện Phòng Y tế
Lĩnh vực Y tế
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến UBND cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu cần thiết).

- Bước 3: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
Cách thức thực hiện

                 Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

+ Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế

Kết quả thủ tục hành chính

            Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu số 04 Thông tư số 47/2014/TT-BYT);

Phí / Lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ.

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau bieu y te.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

- Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;

- Nghị định 38/1012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.