Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập để thành lập trường mới có đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 2: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để thành lập trên cơ sở sáp, nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập theo nội dung quy định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nếu nhà trường, nhà trẻ dân lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và cộng đồng dân cư xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập. Thông báo cần nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có).
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia, tách để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập của người đại diện cộng đồng dân cư đứng tên xin phép thành lập trường. Tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ dân lập;

+ Đề án sáp nhập, chia, tách để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập gồm các nội dung: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định  nguồn gốc sử dụng hợp pháp đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 03 (ba) năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ dân lập trong từng giai đoạn;

+ Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất, mượn đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm;

+ Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và sơ đồ thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ dân lập hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ         
Thời hạn giải quyết 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các phòng chuyên môn có liên quan

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Nhà trường, nhà trẻ dân lập khi sáp nhập, chia, tách phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.