Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định;

- Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục để thành lập trường mới theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến UBND cấp huyện;

- Bước 3: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách để  thành lập trường; trường hợp chưa cho phép, UBND cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.
Cách thức thực hiện Nộp  trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án sáp nhập, chia tách trường để thành lập trường mới;

+ Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp:  Các phòng liên quan

Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vì quyền lợi học tập của học sinh;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.