Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng cách ban hành quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ;

- Bước 3: Căn cứ quyết định chỉnh sửa, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ và đóng dấu xác nhận với nội dung: “Đã được chỉnh sửa theo Quyết định số….. ngày….tháng….năm…..” vào góc trái phía trên của bản chính văn bằng, chứng chỉ; nếu người học đã bị mất bản chính văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đã được chỉnh sửa cho người học.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp;

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đề nghị chỉnh sửa;

+ Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

+ Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

+ Các tài liệu chứng minh bằng tốt nghiệp THCS bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng đối với trường hợp người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bẳng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Người được cấp bằng  tốt nghiệp trung học cơ sở có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi được cấp văn bằng, người được cấp văn bằng được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

- Người học đã ký nhận văn bằng nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.