Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
2 Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
3 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
4 Thủ tục Trả lại tài sản 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
5 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
6 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
14 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
15 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
16 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
17 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch