Lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 04/05/2022 16:05

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thời gian 04/05/2022 16:02

Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

Thời gian 04/05/2022 16:00

Lĩnh vực Tài chính

Thời gian 04/05/2022 15:54

Lĩnh vực thông tin truyền thông

Thời gian 04/05/2022 15:52

Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 04/05/2022 15:45


Lĩnh vực Công thương

Thời gian 04/05/2022 15:01

Lĩnh vực Y tế

Thời gian 04/05/2022 14:50

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn