Thời gian: 12/09/2022 15:00

Công khai số điện thoại Đường dây nóng và Thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

 Thực hiện quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. UBND thành phố vừa có Văn bản 5036/UBND-MT yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện công khai số điện thoại Đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống Đường dây nóng cấp thành phố; tổ chức tuyên truyền và công khai kết quả hoạt động của Đường dây nóng trên địa bàn thành phố. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thiết lập, vận hành, quản lý đường dây nóng cấp huyện và cấp xã. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, KCN, Công an thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Quyết định 174 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp nhận, vận hành và hướng dẫn sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu liên quan đến đường dây nóng. Bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường cho hoạt động của Đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định.

UBND các quận, huyện cập nhật số điện thoại và thư điện tử Đường dây nóng đảm bảo thực hiện theo quy định (nếu có điều chỉnh) đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; tiếp nhận và vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin nhằm quản lý thống nhất thông tin tiếp nhận, kết quả xử lý thông tin và xử lý vụ việc được phản ánh qua đường dây nóng từ Trung ương đến địa phương.

Chỉ đạo UBND cấp xã thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử để tiếp nhận và vận hành hiệu quả đường dây nóng về ô nhiễm môi trường theo Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Giao Công an thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện để xác minh thông tin, xử lý vụ việc được phản ánh qua Đường dây nóng về môi trường trên địa bàn thành phố.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn