Thời gian: 14/06/2022 03:47

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch (lần 2) một phần các ô phố A-17, A-18 trong Đồ án điểu chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025 tại khu Tổng kho 3 Lạc Viên, Quận Ngô Quyền

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn