Thời gian: 10/04/2022 10:06

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

 

Chủ Tịch UBND quận

Cấp Trọng Tuấn

Điện thoại: 0913246393

Email: luonghaiau@haiphong.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND quận

Lê Chưởng

Điện thoại: 0983341847

Email: lechuong@haiphong.gov.vn

 

    Phó Chủ tịch UBND quận

    Đặng Văn Khởi

Điện thoại: 0936878162

                            Email: dangvankhoi@haiphong.gov.vn

 


II. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

          - Chánh Văn phòng: Vũ Phi Tùng

                   + Điện thoại: 0225.3736908

                   + Email: vuphitung@haiphong.gov.vn

              - Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Thanh

                   + Điện thoại: 0943079779

                   + Email: nguyenthiphuongthanh@haiphong.gov.vn

              - Phó Chánh Văn phòng: Ngô Thị Hồng

                   + Điện thoại: 0987928887

                   + Email: ngothihong@haiphong.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

          - Trưởng phòng: Đào Văn Hùng 

                   + Điện thoại: 0916983579

                   + Email: daovanhung@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Mạc Như Thế

                   + Điện thoại: 0932728989

                   + Email: macnhuthe@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Đào Thị Phúc

                   + Điện thoại: 0988906267

                   + Email: daothiphuc@haiphong.gov.vn

3. THANH TRA QUẬN

          - Chánh Thanh tra: Vũ Thị Phương Liên 

                   + Điện thoại: 0904341791

                   + Email: vuthiphuonglien@haiphong.gov.vn

              - Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Huệ

                   + Điện thoại: 0904343786

                   + Email:  nguyenthihue@haiphong.gov.vn

              - Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Thu Quỳnh

                   + Điện thoại: 0912546186

                   + Email: tranthithuquynh@haiphong.gov.vn

4. PHÒNG NỘI VỤ

          - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành

                   + Điện thoại: 0904393994

                   + Email: nguyenvanthanh@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Hằng Hà

                   + Điện thoại: 0934223289

                   + Email: vuthihangha@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Trang

                   + Điện thoại: 0903277681

                   + Email: phamthithutrang@haiphong.gov.vn

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

          - Trưởng phòng:  Lê Đức Tùng

                   + Điện thoại: 0983884688

                  + Email:  leductung@haiphong.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà 

                   + Điện thoại: 0982275246             
                   
+  Email: nguyenthithuha@haiphong.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng: Hoàng Hải Nam 

                   + Điện thoại: 0931467666           
                   
+  Email: Hoanghainam@haiphong.gov.vn

6. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

          - Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Tùng

                   + Điện thoại: 0944331994

                   + Email: nguyenhuutung@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương 

                   + Điện thoại: 0912362877             
                   
+  Email: luongquangphu@haiphong.gov.vn

7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

          - Trưởng phòng: Bùi Nguyên Hà

                   + Điện thoại: 0934289879

                   + Email: buinguyenha@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Trần Đức Khánh Tùng 

                    + Điện thoại: 0906272898             
                   
+  Email: tranduckhanhtung@haiphong.gov.vn

8. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

          - Trưởng phòng: Phạm Đức Kiên

                   + Điện thoại: 0983379288

                   + Email: phạmduckien@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Đại

                   + Điện thoại: 0936180446

                    +  Email: nguyenhongdai@haiphong.gov.vn

9. PHÒNG KINH TẾ

          - Trưởng phòng: Vũ Văn Hạnh

                   + Điện thoại: 0912300272

                   + Email: vuvanhanh@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Hoàng Trường Giang

                   + Điện thoại0912302380
                   +  Email: hoangtruonggiang@haiphong.gov.vn

10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          - Trưởng phòng: Trần Thị Hồng Điệp

                   + Điện thoại: 0988486881

                   + Email: tranthihongdiep@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Hà

                   + Điện thoại: 0983829083

                   + Email: vuthiha@haiphong.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Hạnh   

                    + Điện thoại: 0916255899

                    +  Email: nguyenthihaihanh@haiphong.gov.vn

11. PHÒNG Y TẾ

          - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan

                   + Điện thoại: 0912814373

                   + Email: nguyenthiloan@haiphong.gov.vn

           - Phó Trưởng phòng: Trần Huy Hoàng     

                   + Điện thoại: 0901908866

                    +  Email: tranhuyhoang@haiphong.gov.vn

12. PHÒNG TƯ PHÁP

          - Trưởng phòng: NguyỄN Thị Thu

                   + Điện thoại: 0974462405

                   + Email: nguyenthithu@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Trần Ngọc Quả

                   + Điện thoại: 0902104216

                   + Email: tranngocqua@haiphong.gov.vn

          - Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Quỳnh 

                   + Điện thoại: 0983930686

                   + Email: tranthithuquynh@haiphong.gov.vn

 

 

              
 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn