Thời gian: 08/06/2022 10:00

Hải Phòng: Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 128 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC.

                                                 Bộ phận Một cửa UBND Quận Ngô Quyền

Hải Phòng phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu: 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 80% dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến đạt tối thiểu 60%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND TP đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Công bố, áp dụng danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; Thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần thực hiện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cơ quan, đơn vị; Đưa nội dung giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh THPT, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên….

UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong thực hiện TTHC mức độ 3, 4. Các cơ quan đơn vị, địa phương có giải pháp để đảm bảo hết năm 2022: 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP (qua Sở Thông tin và Truyền thôngtrước ngày 30/9/2022.

Đồng thời, công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận Một cửa hoặc hình thức công khai phù hợp khác; khuyến khích các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm Ngày ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các giải pháp để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC do cơ quan, đơn vị mình cung cấp…

Nguồn: Cổng Tin tức thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn