Thời gian: 06/06/2022 15:43

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Ngô Quyền hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi xuất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn